تجهیزات رستوران

تجهیزات رستوران​

کاتالوگ محصولات فست فودی شرکت کاردر استیل

انواع دستگاه کباب پز تابشی اتوماتیک ریلی​

KababPaz Tabeshi Auotomatic Raili 600taei - تجهیزات رستوران

دستگاه کباب پز تابشی اتوماتیک ریلی ۶۰۰ تایی​

دستگاه کباب پز تابشی اتوماتیک ریلی ۶۰۰ تایی با قابلیت پخت ۶۰۰ عدد کباب در ساعت می باشد که این محصول کوچک ترین نوع از سری محصولات کباب پز تابشی است.

KababPaz Tabeshi Auotomatic Raili 900taei - تجهیزات رستوران

دستگاه کباب پز تابشی اتوماتیک ریلی ۹۰۰ تایی​

دستگاه کباب پز تابشی اتوماتیک ریلی ۹۰۰ تایی با قابلیت پخت ۹۰۰ عدد کباب در ساعت می باشد که این محصول نوع متوسط از سری محصولات کباب پز تابشی است.

KababPaz Tabeshi Auotomatic Raili 1200taei - تجهیزات رستوران

دستگاه کباب پز تابشی اتوماتیک ریلی ۱۲۰۰ تایی​

دستگاه کباب پز تابشی اتوماتیک ریلی ۱۲۰۰ تایی با قابلیت پخت ۱۲۰۰ عدد کباب در ساعت می باشد که این محصول بزرگترین نوع از سری محصولات کباب پز تابشی است.

انواع دستگاه کباب پر تابشی کشویی - ریلی ۴۰ دهنه​

Kabab Paz Tabeshi 40 Dahane 20 Sikh - تجهیزات رستوران

دستگاه کباب پز تابشی کشویی - ریلی ۴۰ دهنه ۲۰ سیخ​

کباب پز ۴۰ دهنه ۲۰ سیخ قابلیت پخت ۲۰ سیخ در هر سری را دارد و این محصول کوچکترین نوع از سری محصولات کباب پز تابشی کشویی – ریلی ۴۰ دهنه است

Kabab Paz Tabeshi 40 Dahane 30 Sikh - تجهیزات رستوران

دستگاه کباب پز تابشی کشویی - ریلی ۴۰ دهنه ۳۰ سیخ​

کباب پز ۴۰ دهنه ۳۰ سیخ قابلیت پخت ۳۰ سیخ در هر سری را دارد و این محصول نوع متوسط از سری محصولات کباب پز تابشی  کشویی – ریلی  ۴۰ دهنه است

Kabab Paz Tabeshi 40 Dahane 40 Sikh - تجهیزات رستوران

دستگاه کباب پز تابشی کشویی - ریلی ۴۰ دهنه ۴۰ سیخ​

کباب پز ۴۰ دهنه ۴۰ سیخ قابلیت پخت ۴۰ سیخ در هر سری را دارد و این محصول بزرگترین نوع از سری محصولات کباب پز تابشی کشویی – ریلی ۴۰ دهنه است

انواع دستگاه کباب پز تابشی کشویی - ریلی ۵۰ دهنه​

Kabab Paz Tabeshi 50 Dahane 20 Sikh - تجهیزات رستوران

دستگاه کباب پز تابشی کشویی - ریلی ۵۰ دهنه ۲۰ سیخ​​

کباب پز ۵۰ دهنه ۲۰ سیخ قابلیت پخت ۲۰ سیخ در هر سری را دارد و این محصول کوچکترین نوع از سری محصولات کباب پز تابشی کشویی – ریلی ۵۰ دهنه است

Kabab Paz Tabeshi 50 Dahane 30 Sikh - تجهیزات رستوران

دستگاه کباب پز تابشی کشویی - ریلی ۵۰ دهنه ۲۰ سیخ​​

کباب پز ۴۰ دهنه ۳۰ سیخ قابلیت پخت ۳۰ سیخ در هر سری را دارد و این محصول نوع متوسط از سری محصولات کباب پز تابشی  کشویی – ریلی  ۴۰ دهنه است

Kabab Paz Tabeshi 50 Dahane 40 Sikh - تجهیزات رستوران

دستگاه کباب پز تابشی کشویی - ریلی ۴۰ دهنه ۴۰ سیخ​

کباب پز ۵۰ دهنه ۴۰ سیخ قابلیت پخت ۴۰ سیخ در هر سری را دارد و این محصول بزرگترین نوع از سری محصولات کباب پز تابشی کشویی – ریلی ۵۰ دهنه است

سایر دستگاه های کباب پز​

Kabab Paz Istade - تجهیزات رستوران

دستگاه کباب زن اتوماتیک ایستاده​

دستگاه کباب زن اتوماتیک ایستاده یکی از دستگاه های تولید شده در شرکت کاردر استیل است که به صورت ایستاده کباب های شما را پخت می کند

Kabab Paz Automatic Charkheshi - تجهیزات رستوران

دستگاه کباب زن اتوماتیک چرخشی​

دستگاه کباب زن اتوماتیک چرخشی یکی دیگر از محصولات شرکت کاردر استیل می باشد که به صورت ایستاده و اتوماتیک کباب های شما را پخت میکند

Kabab Paz Salamander - تجهیزات رستوران

دستگاه کباب پز سالاماندر​

دستگاه کباب پز سالاماندر محصولی دیگر از شرکت کاردر استیل می باشد که قابلیت پخت انواع کباب را دارد و کار شما را در هنگام پخت کباب ساده می کند